Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://zielonepogotowie.blog/  (zwana dalej Blog Zielone Pogotowie) oraz wykorzystywania plików cookies.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres zielonepogotowie@gmail.com

Dla potrzeb niniejszej Polityki osoba odwiedzająca Bloga Zielone Pogotowie zwana jest Użytkownikiem Bloga.

 1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych, jeżeli korzystasz z Bloga Zielone Pogotowie?

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Bloga jest Grzegorz Majda przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą Natur Zielone Pogotowie – Grzegorz Majda, ul. Toruńska 60/6, 85-023 Bydgoszcz, NIP: 9531937193.

Dane osobowe zbierane przez Natur Zielone Pogotowie – Grzegorz Majda  za pośrednictwem Bloga Zielone Pogotowie są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwane również RODO. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. Twoja prywatność jest traktowana bardzo poważnie, a twoje dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane ani wynajęte.

 • Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie, której tożsamość została lub może zostać zidentyfikowana, takie jak np. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

Świadczenie przez nas usług za pośrednictwem Aplikacji Zielone Pogotowie jest możliwe dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, usuwaniu i (lub) innemu wykorzystywaniu danych osobowych związanych konkretnie z Tobą („przetwarzanie”).

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, które z Twoich danych są przez nas gromadzone i w jakim celu są przez nas przetwarzane w momencie korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Bloga Zielone Pogotowie.

Niektóre z dostępnych na Blogu Zielone Pogotowie usług są świadczone przez podmioty trzecie. Przed skorzystaniem z takiej usługi strona trzecia może poprosić o udzielenie zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres zielonepogotowie@gmail.com  . Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 • Jakie dane mogą być przetwarzane przez Bloga Zielone Pogotowie?

Jeżeli odwiedzasz Bloga Zielone Pogotowie przetwarzamy następujące informacje na Twój temat:

 • adres IP urządzenia z którego korzystasz przy odwiedzaniu nas,
 • datę i czas logowania,
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (np. „Android”, „iOS”, „Windows”),
 • model i producent urządzenia mobilnego,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do nas

Informacje o celu przetwarzania, sposobie pozyskiwania danych i podmiotach mających dostęp do poszczególnych danych są szczegółowo opisane w kolejnych punktach niniejszej Polityki Prywatności.

 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Poszczególnym celom przetwarzania danych osobowych Użytkowników Bloga Zielone Pogotowie przyporządkowaliśmy odpowiednie podstawy prawne:

 • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO ,
 • obsługa komentarzy lub opinii – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pamiętaj, że korzystanie ze stron internetowych, w tym również blogów, zawsze wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera. Zapisywane logi są przechowywane na serwerze. Logi to inaczej zbiorcza nazwa następujących danych:

 • adres IP urządzenia z którego korzystasz przy odwiedzaniu nas,
 • data i czas logowania,
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz (np. „Android”, „iOS”, „Windows”),
 • model i producent urządzenia mobilnego.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Blogiem Zielone Pogotowie, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Informacje te są używane przy diagnozowaniu problemów technicznych z Blogiem Zielone Pogotowie, w celach bezpieczeństwa (np. ochrona przed atakami cybernetycznymi) oraz jako informacje przydatne przy tworzeniu analiz statystycznych (np. określenie w jakich godzinach najwięcej Użytkowników korzysta z Bloga Zielone Pogotowie) i udoskonalaniu naszego Bloga.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Komu udostępniane lub powierzane są dane osobowe?

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Na naszym Blogu Zielone Pogotowie znajdują się linki i odnośniki do innych stron internetowych, w tym w szczególności linki do sklepu internetowego Zielone Pogotowie – https://zielonepogotowie.pl (podmiot odpowiedzialny Garden e-Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie, KRS: 0000735323) oraz link umożliwiający pobranie aplikacji mobilnej Zielone Pogotowie – https://zielonepogotowie.app (podmiot odpowiedzialny ELANTRIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS: 0000813535).

Grzegorz Majda przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą Natur Zielone Pogotowie – Grzegorz Majda nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach internetowych.

Chcemy, aby nasze usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie, dlatego w pewnych obszarach korzystamy z usług świadczonych nam przez podmioty trzecie. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych Benhauer sp. z o.o  z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków – dostawca narzędzi do komunikacji z Użytkownikami Bloga Zielone Pogotowie (dostawca narzędzi marketingowych SALESmanago.

Na naszym Blogu masz możliwość dodawania komentarzy. Korzystamy również z wtyczki Akismet – narzędzia do ochrony przed spamem w komentarzach.

 • Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Wykorzystujemy pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z Bloga Zielone Pogotowie.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie https://zielonepogotowie.blog/ na dole strony wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. W celu zaakceptowania stosowania przez nas plików cookies należy kliknąć na okienko „Zamknij i zaakceptuj”. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga Zielone Pogotowie.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.  W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz aplikacjach mobilnych, jak również subskrypcje profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Instagram, YouTube, Google+, Tumblr, Pinterest.

Na naszym Blogu Zielone Pogotowie osadzamy nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Udostępniamy również podcasty z serwisu Spreaker. Podczas odtwarzania tych podcastów, wykorzystywane są pliki cookies firmy Voxnest Inc. dotyczące usługi Spreaker.

Wskazane usługi świadczone są przez zaufanych partnerów:

 • Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia),
 • Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),
 • Facebook Ireland Limited (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia),
 • Facebook Inc.(1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA),
 • Voxnest Inc. (195 Montague Street, 11th Floor, Brooklyn, New York, 11201, USA).
 • Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).


%d bloggers like this: